§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Postaw na odporność” (dalej: „Promocja”) jest TIMAC AGRO POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Batorowskiej 15, 62-081 Wysogotowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163612, NIP: 7772705750 o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest w celu promowania wybranych produktów oferowanych przez Organizatora i organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia.

O przedłużeniu bądź wcześniejszym zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora. Przedłużenie bądź wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika

 

§2 Produkty Premiowane

W ramach Promocji premiowane jest zamówienie od Organizatora za pośrednictwem Doradcy Techniczno Handlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. i nabycie od Organizatora lub dystrybutora realizującego zamówienie, następujących produktów przez niego oferowanych:

 1. produkty granulowane (PHYSIOMAX 975, PHYSIO MESCAL G18, PHYSIO-NATUR PKS 47, EUROFERTIL TOP 30 HORTI, EUROFERTIL TOP 35 NP., EUROFERTIL TOP 49 NPS, EUROFERTIL TOP 51 NPK, TOPPHOS NP 15 20 NPROCESS, PHYSACTIV+ 1, SULFAMMO 18 N-PROCESS, SULFAMMO 23 N-PROCESS, SULFAMMO 30 N-PROCESS, EUROFERTIL 33 N-PROCESS), produkty płynne (FERTILEADER® TONIC, FERTILEADER® GOLD-BMO, FERTILEADER® ELITE, FERTIACTYL® SD, FERTIACTYL® STARTER, FERTIACTYL® RADICAL, FERTILEADER® VITAL-954, FERTILEADER® LEOS, FERTILEADER® AXIS, FERTILEADER® MAGNUM, MAXIFRUIT, ECOVIGOR, TimaClean, FERTIACTYL® RECORD), produkty mikrogranulowane (PHYSIOSTART, PINKSTART BORON) oraz produkty do fertygacji (KSC I (Żółty), KSC II (Biały), KSC III (Czerwony), KSC IV (Niebieski), KSC V (Różowy), KSC VI (Zielony), KSC VII PERLA (Perłowy), KSC MIX) (dalej: „Produkty Premiowane”)
 2. Promocją objęte są wyłącznie te Produkty Premiowane, które zostaną zamówione w okresie trwania Promocji tj. od dnia 12 stycznia 2021 roku do dnia 16 kwietnia 2021 roku, a następnie zakupione przez Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2020 roku. Za datę zamówienia Produktu Premiowanego uznaje się datę wpisu zamówienia przez Doradcę Techniczno Handlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. do wewnętrznego systemu ewidencji zamówień, pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktów objętych zamówionym Pakietem Promocyjnym.

 

§3 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnicy”) mogą być:
  • 1.1. osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające Produkty Premiowane na potrzeby prowadzonej przez siebie zarobkowej działalności rolniczej,
  • 1.2 podmioty inne niż osoby fizyczne, bez względu na ich formę prawną, w tym spółki prawa handlowego i spółdzielnie oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabywają Produkty Premiowane w związku z prowadzoną działalnością rolniczą lub działalnością gospodarczą, posiadające miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie nabywcy końcowi, to jest podmioty nabywające Produkty Premiowane celem ich wykorzystania w prowadzonych uprawach rolnych. Uczestnikiem Promocji nie mogą być podmioty nabywające Produkty Premiowane w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie dowolnego tytułu prawnego oraz pośrednicy, dystrybutorzy, agenci zajmujący się sprzedażą Produktów Premiowanych klientom końcowym.

 

§4 Weryfikacja zakupu i realizacja sprzedaży

 1. Organizator prowadzi w swoim systemie informatycznym indywidualne konta Uczestników, na których odnotowywane są zamówienia Uczestników.
 2. Zakupy Produktów Premiowanych z różnych zamówień Uczestnika łączą się.
 3. Rejestracja zakupu Produktów Premiowanych na indywidualne konto Uczestnika następuje na podstawie złożonego zamówienia potwierdzonego przez dane sprzedażowe pochodzące z wewnętrznego systemu raportowania i fakturowania Organizatora.
 4. Zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie stanowi podstawę do umożliwienia przekazania Uczestnikowi prawa do zakupu premiowanego.

 

§5 Korzyści/Prawa Uczestnika

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, który złożył zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie w okresie trwania Promocji, zostaje przyznane prawo do otrzymania od Organizatora nagród zgodnie z ilością i rodzajem zamówionych i uznanych przez Organizatora zamówień.
 2. W ramach niniejszej Promocji Uczestnik otrzymuje następujące uprawnienia:
  • a/ za każdą zakupioną tonę Produktów Premiowanych występującą w postaci granulowanej Uczestnik uzyskuje 10 punktów,
  • b/ za każde zakupione 10 litrów Produktów Premiowanych płynnych Uczestnik uzyskuje 7,5 punktów,
  • c/ za każdą tonę Produktów Premiowanych występujących w postaci mikrogranulowanej Uczestnik uzyskuje 100 punktów,
  • d/ za każdą tonę Produktów Premiowanych występujących w postaci produktów do fertygacji Uczestnik uzyskuje 100 punktów.
 1. Ilość zakupionych Produktów Premiowanych zostanie zsumowana na dzień 31.05.2021 roku i wielkość ta stanowiła będzie podstawę do ustalenia rodzaju uprawnienia do dokonania zakupu promocyjnego.
 2. Uzyskane przez Uczestnika punkty podlegają wymianie na następujące nagrody rzeczowe:
  1. a/ karta Orlen o wartości 3.000,00 zł – wartość 750 punktów,
  2. b/ Wyjazd na mecz Euro 2020 i karta Orlen o wartości 2.000,00 zł – wartość 750 punktów,
  3. c/ Inne nagrody rzeczowe dostępne na magazynie
 3. W przypadku nagród, o której mowa w § 5 ust. 4 lit.b i lit.c (wyjazd na mecz Euro 2020 i nagrody dostępne na magazynie), liczba nagród jest ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje chwila zakupu, a w przypadku zakupów dokonanych równocześnie, chwila zarejestrowania zakupu przez Organizatora.
 4. Uprawnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Wszystkie zamówienia Uczestnika z całego okresu promocyjnego dotyczące Produktów Premiowanych podlegają łączeniu. Uczestnicy Promocji nie mogą przekazywać przysługujących im uprawnień, a także łączyć między sobą zamówień.
 5. Nagroda rzeczowa, zostanie dostarczona na koszt Organizatora, w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia promocji z wykluczeniem wyjazdu EURO 2020, który będzie zrealizowany zgodnie z terminarzem rozgrywek Polskiej Reprezentacji), na adres wskazany do dostawy zamówionego towaru.
 6. Do czasu zapłaty przez Uczestnika ceny nabycia za zakupione Produkty Premiowane uprawnienie do zakupu promocyjnego przyznane zostaje warunkowo. Powyższe oznacza, iż w przypadku braku zapłaty ceny w terminie wskazanym na dokumencie księgowym lub w umowie lub w przypadku zwrotu towaru bądź odstąpienia od umowy, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania zakupu promocyjnego, a w przypadku wydania którejkolwiek z nagród Uczestnik będzie zobowiązany, z uwzględnieniem charakteru nagrody, do jej zwrotu bądź zapłaty równowartości jej wartości w stanie z chwili zakupu.

 

§6 Podatek od nagród

 1. W dniu organizowania niniejszej Sprzedaży Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nieprzekraczająca kwoty 2.000,00 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzona przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.  (art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy).
 2. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej do nagrody Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości nagrody z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do potrącenia stosownego podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej.
 3. Nagrody uzyskane przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po zakończeniu promocji Organizator przekaże informację dotyczącą wartości uzyskanych nagród.
 4. W celach podatkowych Uczestnicy Promocji wskazani w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu zobowiązani są do przekazania danych Podatnika, co stanowi warunek otrzymania nagrody.

 

§7 Dane osobowe

 1. Uczestnictwo w Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Przekazanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże jej brak lub zgłoszone w czasie późniejszym żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych uniemożliwi Organizatorowi prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak i ustalenie przysługujących Uczestników uprawnień. Przekazanie danych osobowych, jak i ich przetwarzanie, jest więc niezbędne do uczestniczenia w Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie wymaganym do przeprowadzenia Promocji oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora:
  • a/ w celu weryfikacji dokonanych przez Uczestnika zamówień oraz przyznania mu nagród,
  • b/ prowadzeniu badań statystycznych,
  • c/ w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obowiązków podatkowych, rozpatrywania reklamacji),
  • d/ w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celach wskazanych powyżej jest zgoda Uczestnika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:
  • a/ prawo dostępu do swoich danych,
  • b/ prawi do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • c/ prawo do żądania usunięcia danych Uczestnika,
  • d/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na warunkach szczegółowo opisanych ust. 7 poniżej,
  • e/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Szczegółowe informacje o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o sposobie korzystania przez Organizatora z danych osobowych Uczestników, znajdują się na stronie internetowej Organizatora https://pl.timacagro.com/data-protection-policy Powyższe informacje można także uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: agata.scheppler@pl.timacagro.com
 7. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie:
  • a/ przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie,
  • b/ przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji gdy będą występowały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Organizatora.
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
  z Organizatorem przy realizacji Promocji. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:

  • a/ podmioty świadczące usługi będące nagrodami w Promocji,
  • b/ spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem,
  • c/ podmioty przetwarzające dane osobowe Uczestników na zlecenie Organizatora,
  • d/ dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne),
  • e/ dostawy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wspierające działalność Organizatora (w szczególności dostawcy usług informatycznych).
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas pozostawania aktualnym celu ich przetwarzania, przy czym dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń Uczestników i Organizatora związanych z realizacją Promocji, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie powyższych terminów dane Uczestników będą usuwane lub poddane anonimizacji.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik składając zamówienie akceptuje warunki Regulaminu.