Informacje o stronie

Strona internetowa www.pl.timacagro.com
Właściciel: TIMAC AGRO Polska
Adres właściciela: Batorowska 15, 62-081 Wysogotowo, Polska
Numer telefonu domowego właściciela: +48 61 899 44 20
Redaktor: TIMAC AGRO Polska – biuro@pl.timacagro.com
Webmaster: TIMAC AGRO Polska – biuro@pl.timacagro.com
Twórca strony: Agence Digitale R2

Kontakt

TIMAC AGRO Polska oferuje Państwu możliwość kontaktu związanego z jej usługami, zgodnie ze standardem Marianne. Ta międzyresortowa karta ma na celu zagwarantowanie jakości przyjęcia i promowanie takich wartości, jak uprzejmość, dostępność, szybkość, jasność odpowiedzi, ale także działanie w duchu chęci do słuchania, rygoru i przejrzystości.

Aby pomóc Państwu w wymianie informacji i znalezieniu właściwego partnera:

  • Pytania ogólne, prośby o informacje lub dodatkowe informacje: TIMAC AGRO Polska  – biuro@pl.timacagro.com
  • Funkcjonowanie strony internetowej, trudności techniczne, problemy z wyświetlaniem lub pobieraniem, uwagi i sugestie: Timac AGRO International – biuro@pl.timacagro.com

Dostawca usług hostingowych

CFPR
SAS o kapitale w wysokości 12 181 467 €
RCS Saint-Malo – SIREN 313642548
Nr VAT: FR 11 313 642 548 Siedziba główna: 27 avenue Franklin Roosevelt – 35400 Saint-Malo – Francja

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej i oferowanych usług

Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej TIMAC AGRO Polska (https://www.pl.timacagro.com) (zwanej dalej „Stroną internetową”) niniejszym wyrażają zgodę na przestrzeganie następujących warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w dowolnym momencie modyfikowane lub uzupełniane. Zachęcamy użytkowników strony internetowej www.pl.timacagro.com do regularnego ich przeglądania.

Niniejsza strona jest ogólnie dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie technicznej może jednak zadecydować TIMAC AGRO Polska, która następnie dołoży wszelkich starań, aby poinformować użytkowników o tej przerwie przed terminami i godzinami jej wystąpienia.

Strona internetowa www.pl.timacagro.com jest regularnie aktualizowana przez Łukasza PERONA. W ten sam sposób informacje prawne mogą być w dowolnym momencie modyfikowane: niemniej jednak obowiązują one użytkownika, który jest zachęcany do jak najczęstszego ich przeglądania.

Ograniczenia odpowiedzialności

TIMAC AGRO Polska nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie sprzętu użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony www.pl.timacagro.com z powodu użycia nieodpowiedniego lub wadliwego sprzętu, albo pojawienia się błędu, albo niezgodności.

TIMAC AGRO Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe (takie jak np. utrata dochodów lub utrata możliwości) powstałe na skutek korzystania ze strony www.pl.timacagro.com.

Pola interaktywne (możliwość zadawania pytań w formularzu kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. TIMAC AGRO Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, wszelkich treści zamieszczonych na tej stronie, które naruszałyby obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych. W stosownych przypadkach TIMAC AGRO Polska zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku przesłania wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego nośnika. (tekst, fotografia …).

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zespół strony www.pl.timacagro.com zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zobowiązań prawnych każdego twórcy strony internetowej i postępuje zgodnie z zaleceniami Narodowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL).

Nazwa i informacje kontaktowe administratora danych osobowych

Strona internetowa http://www.pl.timacagro.com została utworzona przez firmę TIMAC AGRO International, której siedziba główna mieści się przy 27 av. Franklin Roosevelt 35400, Saint-Malo, zarejestrowaną w RCS Saint-Malo pod numerem 534 392 485.

Organizacja TIMAC AGRO International odpowiada za przetwarzanie danych osobowych i gromadzi dane o użytkowniku za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dalej zwane „Danymi”).

W przypadku pytań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych przez firmę TIMAC AGRO International, można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem contact.tai@roullier.com.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, pozwalają nam odpowiadać na Państwa pytania i prośby za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody).

Okresy przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane przez:

  • 3 lata po ostatnim kontakcie z Państwem (np. zwrócenie się do Państwa o dokumentację lub kliknięcie hiperłącza w jednym z naszych e-maili), jeśli nie są Państwo klientem; lub
  • 3 lata po zakończeniu stosunków handlowych (np. po zakupie, do końca umowy lub ostatniego kontaktu z Państwem), jeśli są Państwo klientem.

Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania danych, usuniemy Państwa dane. Przed upływem tego terminu zwrócimy się do Państwa z zapytaniem, czy zgadzają się Państwo na dłuższe przechowywanie swoich danych, w którym to przypadku rozpoczyna się określony powyżej okres.

Pola obowiązkowe i pola opcjonalne

Niezbędne do osiągnięcia przez firmę TIMAC AGRO Polska cele związane z opisanymi powyżej danymi oznaczone są gwiazdką na formularzu kontaktowym. Jeśli pozostawią Państwo te wymagane pola puste, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośby i/lub zapewnić żądanych usług.

Dane nieoznaczone gwiazdką są opcjonalne; pozwalają nam lepiej poznać użytkownika oraz poprawić komunikację i usługi świadczone na jego rzecz.

Pliki cookie

Korzystanie ze strony internetowej firmy TIMAC AGRO Polska skutkuje gromadzeniem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, zawierające szereg danych dotyczących korzystania przez niego ze strony (np. data, czas i liczba wizyt, urządzenie źródłowe, preferencje).

Wykorzystujemy pliki cookie do:

  • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony;
  • Anonimowego analizowania odwiedzanych stron (liczba odwiedzin, aktywność odwiedzających, częstotliwość ponownych odwiedzin)

Pliki cookie są przechowywane przez 13 miesięcy. Okres ten nie jest przedłużany przez ponowne odwiedziny.

Do przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym  wymagana jest zgoda użytkownika. Dlatego też, po wejściu na naszą stronę internetową, pojawia się informacja dotycząca  korzystania z tej technologii, a kontynuując przeglądanie, użytkownik zgadza się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Można je jednak skonfigurować w dowolnym momencie, klikając na poniższy link: Ustawienia plików cookie.

Odbiorcy danych

W ramach świadczenia naszych usług możemy przekazywać lub udostępniać Państwa dane następującym usługodawcom i podwykonawcom:

Organizacja TIMAC AGRO Polska może być zobowiązana do ujawnienia informacji o użytkowniku osobom trzecim, jeżeli takie ujawnienie jest dozwolone i wymagane przez prawo lub orzeczenie sądu, lub ujawnienie jest niezbędne do ochrony i obrony jego praw.

Poza tymi przypadkami Państwa dane nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo dostępu do informacji, które Państwa dotyczą, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub przeniesienia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych i wycofania zgody.

Prawa te mogą być egzekwowane w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych Grupy dpo@roullier.com lub przedstawiciela naszej organizacji biuro@pl.timacagro.com;

lub pocztą na adres:

TIMAC AGRO International 27 Av. Franklin Roosevelt – 35400, Saint-Malo

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Prawa autorskie i prawa do powielania treści zamieszczonych w Internecie

Prawa do powielania dokumentów publicznych lub urzędowych

Od czasu opublikowania rozporządzenia nr 2005-650 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie swobody dostępu do dokumentów administracyjnych i ponownego wykorzystywania informacji publicznych, informacje te mogą być ponownie wykorzystane do celów innych niż te, do których zostały opracowane, a w szczególności informacje, które są publicznie dostępne. Dokumenty te, przeznaczone do publicznego rozpowszechniania, nie są objęte żadnymi prawami autorskimi i dlatego mogą być swobodnie powielane. Grafika, ilustracje i treści redakcyjne pozostają własnością państwa i jako takie podlegają ochronie przewidzianej w kodeksie własności intelektualnej.

Artykuł L.122-5 kodeksu własności intelektualnej ustanawia zasadę, zgodnie z którą „gdy utwór został ujawniony, autor nie może zabronić rozpowszechniania, nawet w całości, za pośrednictwem prasy lub telewizji, jako informacji bieżących, wystąpień skierowanych do opinii publicznej wygłoszonych na zgromadzeniach politycznych (…), jak również na spotkaniach publicznych o charakterze politycznym i ceremoniach oficjalnych”.

Dotyczy to w szczególności wystąpień i działań o charakterze publicznym, które są podobne do wyjątku dotyczącego praw autorskich. Podobnie, dokumenty publiczne lub urzędowe, takie jak oficjalne komunikaty, nie są objęte żadnymi prawami autorskimi, a zatem mogą być swobodnie powielane.

Jeśli powielanie niniejszych treści w części lub w całości jest dozwolone, należy dołączyć nazwisko autora, źródło i ewentualnie link do oryginalnego dokumentu online na stronie internetowej. Należy zatem zamieścić słowa „© TIMAC AGRO International – www.timacagro.com”.

Odpowiedzialność za odnośniki do innych stron internetowych

Strona internetowa www.pl.timacagro.com zawiera wiele odnośników do innych stron, głównie stron oficjalnych (rząd, instytucje, organy publiczne itp.), ale także do stron polskich lub zagranicznych, stowarzyszeń, organizacji zawodowych, sektora edukacji lub firm partnerskich w zakresie operacji jednorazowych.

Za każdym razem, zawsze określamy stronę, na którą proponujemy się udać. Te strony, których adresy są regularnie sprawdzane, nie są częścią serwisu www.pl.timacagro.com: nie ponosimy odpowiedzialności za opracowanie strony internetowej, jak również za treści dostępne pod tymi odnośnikami. Mają one na celu jedynie umożliwienie użytkownikowi łatwiejszego dostępu do innych zasobów informacji na dany temat.

Prośba o utworzenie odnośników

Serwis www.pl.timacagro.com  zezwala, bez udzielenia uprzedniego upoważnienia, na tworzenie łączy hipertekstowych prowadzących do jej stron, z poniższym zastrzeżeniem:

  • zakaz używania metody głębokiego linkowania, to znaczy, że strony serwisu www.pl.timacagro.com nie mogą być zagnieżdżone w stronach innego serwisu, lecz muszą otwierać się w nowym oknie.
  • podanie źródła, które poprzez łącze hipertekstowe będzie prowadziło bezpośrednio do treści docelowych.

Serwisy, które podają adres www.pl.timacagro.com będą ponosiły odpowiedzialność w przypadku podważenia wizerunku serwisu publicznego.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.pl.timacagro.com będzie prawo polskie. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Warszawie.